เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ

  ตำบลบ้านเสด็จเดิมเรียกว่า “บ้านบนดง” หมู่ที่ 2 ตำบลเคียนซา อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด ที่สำคัญ เช่น ไม้ตะเคียน ไม้เคี่ยม ไม้หลุมพอ ไม้จำปา ไม้ยูง เป็นต้น โดยมีบริษัทสุธรรมเจริญ (โรงเลื่อยปู่เฮง) เป็นผู้ได้รับสัมปทานทำไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ และอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อพยพเข้ามาจับจองตั้งบ้านเรือนและทำสวน นา ไร่ เรื่อยมาและแยกหมู่บ้านออกจากหมู่บ้านเดิม จัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ คือ หมู่ที่ 6 ตำบลเคียนซา

ในปี พ.ศ. 2527 กองทัพภาคที่ 4 ภายใต้การนำของ พลโทหาญ ลีลานนท์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ปราบอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์ ตามยุทธการใต้ร่มเย็น และได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลบ้านเสด็จ ซึ่งมี 4 หมู่บ้าน และปัจจุบันขยายเป็น 20 หมู่บ้านเหตุผลที่ตำบลนี้ได้ชื่อว่า “ตำบลบ้านเสด็จ” เพราะว่าก่อนแยกตำบล เมื่อต้นปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห่งนี้ เมื่อแยกตำบลใหม่ขึ้นจึงตั้งชื่อตำบลนี้ว่า “ตำบลบ้านเสด็จ”

ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลตำบลบ้านเสด็จ ตั้งอยู่เลขที่ 140/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอเคียนซา โดยประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด สุราษฎร์ธานี เป็นระยะทาง 75 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

  เทศบาลตำบลตำบลบ้านเสด็จ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ที่ทั้งหมดอยู่ในเขตที่ราชพัสดุและพื้นที่ในเขต สปก. สภาพดินดี เหมาะสำหรับทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ สวนกาแฟ และการเกษตรอื่นๆ เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบสูงขาดน้ำอุปโภค-บริโภคในฤดูแล้ง ถนนในตำบลและหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ในหน้าฝนจะถูกน้ำชะล้างทำให้เกิดความเสียหาย การคมนาคมและการขนส่งพืชทางการเกษตรทำได้ไม่สะดวก ถนนลาดยางสาย 4219 ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ถนนลาดยางในเขตชุมชน ประมาณ 25 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ

  เทศบาลตำบลตำบลบ้านเสด็จ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง ที่ทั้งหมดอยู่ในเขตที่ราชพัสดุและพื้นที่ในเขต สปก. สภาพดินดี เหมาะสำหรับทำ

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ    ตำบลตะปาน  อำเภอพุนพิน – ตำบลบ้านทำเนียบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้                  ติดต่อกับ      ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง – ตำบลพ่วงพรหมครจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ      ตำบลเคียนซา – ตำบลอรัญคามวารี  อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ      ตำบลต้นยวน  อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลบ้านเสด็จ  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  195,250 ไร่  หรือประมาณ  312.40  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  20  หมู่บ้าน  เนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและเขตพื้นที่ราษฎร์พัสดุ  โดยจำแนกข้อมูลเนื้อที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  132,779  ไร่  เนื้อที่ในเขตราษฎร์พัสดุประมาณ  62,471  ไร่  โดยเนื้อที่ในเขตปฏิรูปที่ดินแยกเป็นรายหมู่บ้าน  ได้ดังนี้

หมู่ที่  1  บ้านควนกลิ้งมีเนื้อที่โดยประมาณ8,549ไร่
หมู่ที่  2  บ้านหน้าเขามีเนื้อที่โดยประมาณ7,761ไร่
หมู่ที่  3  บ้านทับเก่ามีเนื้อที่โดยประมาณ8,763ไร่
หมู่ที่  4  บ้านทับใหม่มีเนื้อที่โดยประมาณ5,474ไร่
หมู่ที่  5  บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์มีเนื้อที่โดยประมาณ10,017ไร่
หมู่ที่  6  บ้านทับสีทองมีเนื้อที่โดยประมาณ8,383ไร่
หมู่ที่  7  บ้านคลองปานมีเนื้อที่โดยประมาณ8,619ไร่
หมู่ที่  8  บ้านเขารักษ์มีเนื้อที่โดยประมาณ6,861ไร่
หมู่ที่  9  บ้านควนเจริญมีเนื้อที่โดยประมาณ5,444ไร่
หมู่ที่  10  บ้านเขาสามยอดมีเนื้อที่โดยประมาณ11,025ไร่
หมู่ที่  11  บ้านราษฎร์พัฒนามีเนื้อที่โดยประมาณ6,716ไร่
หมู่ที่  12  บ้านระพีพรรณมีเนื้อที่โดยประมาณ6,335ไร่
หมู่ที่  13  บ้านทับแปดมีเนื้อที่โดยประมาณ8,157ไร่
หมู่ที่  14  บ้านสายวารีมีเนื้อที่โดยประมาณ5,113ไร่
หมู่ที่  15  บ้านสันติสุขมีเนื้อที่โดยประมาณ4,832ไร่
หมู่ที่  16  บ้านศรีวิชัยมีเนื้อที่โดยประมาณ6,485ไร่
หมู่ที่  17  บ้านศรีงามมีเนื้อที่โดยประมาณ5,090ไร่
หมู่ที่  18  บ้านประชาธรรมมีเนื้อที่โดยประมาณ4,317ไร่
หมู่ที่  19  บ้านถ้ำเขาไพรเกศมีเนื้อที่โดยประมาณ1,988ไร่
หมู่ที่  20  บ้านมิตรสัมพันธ์ มีเนื้อที่โดยประมาณ2,850ไร่