ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสันติธรรม ชุมชนที่ 15

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเสด็จประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยละออง พัฒชู ชุมชนที่ 20 – ศพด.บ้านเขาสามยอด

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยละอองพัฒชู ชุมชนที่ 20 – ศพด.บ้านเขาสามยอด

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเสด็จประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยละออง พัฒชู ชุมชนที่ 20 – ศพด.บ้านเขาสามยอด

Posted Leave a commentPosted in จัดซื้อจัดจ้าง